Palveluehdot


Ehdot päivitetty: 29.11.2022

YLEISET EHDOT, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA YRITYKSEN TOIMIALOJA

Myyn palveluita yksityishenkilöille. Tassunjäljissä -sivustolla esitetyt kuluttajahinnat ovat arvonlisäverollisia.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Palvelut ja hinnat

Tassunjäljissä suorittaa palvelun sovittuna ajankohtana aina huolellisesti ja ammattitaitoisesti parhaan osaamisensa mukaisesti ja Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä noudattaen.  

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu ostettavan palvelun kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä niihin liittyviin ehtoihin. Asiakkaan tekemä tilaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas maksaa tilauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

 ​Tassunjäljissä pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa palveluiden päivämäärää, kestoa tai reittiä, mikäli siihen on tarvetta esim. mahdollisen vaaratilanteen tai sääolosuhteiden vuoksi.

Varaus- ja peruutusehdot

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat yrityksen Tassunjäljissä (Y-tunnus3271552-9 ) toimintaa. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan ja tilatessaan Tassunjäljissä -sivustolla olevia palveluja. Alla esitetyt ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi ja velvoittaviksi, kun asiakas on tehnyt palvelun tilauksen / suorittanut sopimusehdoissa mainitun maksun.

Tassunjäljissä yrittäjälle tulee ilmoittaa etukäteen asiakkaiden sekä eläimien terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä, kuten tarttuvista taudeista tai sisä- ja ulkoloisista. Tassunjäljissä voi peruuttaa tai keskeyttää palvelun, jos asiakas tai asiakkaan omistama eläin toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai muille henkilöille ja/tai eläimille tai jos hänen tai eläimensä terveydentilansa arvioidaan muodostavan riskin palvelun toteuttamiselle.

Tassunjäljissä voi peruuttaa palvelun jos: 

-Eläimellä ei ole rokotusohjelman suosituksen mukaisia voimassaolevia rokotuksia

- Jos ilmenee että eläin sairastaa tarttuvaa tautia tai eläimessä on sisä- tai ulkoloisia.

-Eläin on sairas

-Jos asiakkaalla ei ole omistus- tai lainvoimaista hallintaoikeutta eläimeen tai muutoin voimassa olevaa oikeutta ostaa eläimelle koulutus- tai hoitopalveluita.

-Jos eläimen aggressiivinen käyttäytyminen tai voimakas pelko vaikeuttaa merkittävästi koulutus- tai hoitopalveluiden toteuttamista. 

Varaukset ja vahvistukset

Varaus voidaan tehdä suullisesti puhelimitse tai kasvotusten, kirjallisesti sähköpostilla, sosiaalisen median viestipalveluissa tai ilmoittautumislomakkeen kautta. Tehty varaus vahvistetaan palveluntarjoajan toimesta kirjallisesti sähköpostilla. Ellei asiakkaalla ole käytettävissä sähköpostia varausvahvistus voidaan tehdä myös suullisesti, tekstiviestillä tai sosiaalisen median viestipalveluissa. Vahvistus pitää sisällään kuvauksen sovituista palveluista ja niiden hinnoista. Lisäksi vahvistuksen yhteydessä tilaajalle toimitetaan yrityksen voimassa olevat varaus- ja peruutusehdot. Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sekä palveluntarjoajaa että asiakasta.

Force majeure ja palveluntuottajan oikeus peruuttaa varaus/tilaus

Tassunjäljissä ei voida pitää vastuullisena ylivoimaisen esteen sattuessa (Force majeure) tapauksissa, joita ovat esimerkiksi yrittäjän sairastuminen, luonnonolosuhteet ja lakot, eivätkä ne siis oikeuta hyvitykseen. 

Ylivoimaisen esteen sattuessa (Force majeure) voi Tassunjäljissä irtisanoa kaupan. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä palvelun ostaneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta ostoksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

KULUTTAJAPALVELUITA KOSKEVAT EHDOT

Tassunjäljissä voi antaa hinnastonsa mukaisen hinta-arvion palvelua varattaessa. Lopullinen hinta muodostuu kulloinkin voimassa olevien määräytymisperusteiden mukaisesti (kilometriveloitus) ellei asiakkaan kanssa ole sovittu ennalta kiinteää hintaa.

Asiakas maksaa palvelun palvelusta osoitetun mahdollisen laskun eräpäivänä, osa-maksusta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Jos asiakas ei maksa palvelua sovittuna ajankohtana, soveltaa Tassunjäljissä kulloinkin voimassa olevan korkolakia ja perii korkolain mukaista viivästyskorkoa, sekä maksun viivästymisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.

Asiakkaan tulee peruuttaa varaamansa palveluaika viimeistään 24 h ennen varattua aikaa. Mikäli varaus perutaan myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varattua aikaa, Tassunjäljissä on oikeus veloittaa asiakkaalta 50% koulutus- tai hoitopalvelun hinnasta. Tätä peruutuskäytäntöä ei sovelleta kurssien peruutuksiin.

Kurssien peruutuskäytännöt:

Tassunjäljissä pidättää oikeuden muuttaa kurssin ajankohtaa tai kouluttajaa tai peruuttaa se kokonaan. Tassunjäljissä tekemän kurssin peruuttamisen johdosta asiakkaalle palautetaan kurssimaksu kokonaisuudessaan.

Kurssi peruuntuu tai sen ajankohtaa voidaan muuttaa tilanteissa, joissa kurssille ilmoittautuneita on alle 50% kurssin enimmäisosallistujamäärästä. Esimerkiksi enimmäisosallistujamäärä kurssille on 6 koirakkoa, kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 3.

Asiakkalla on oikeus perua kurssi-ilmoittautuminen mikäli kurssin ajankohta muuttuu hänelle sopimattomaksi Tassunjäljissä tekemän muutoksen vuoksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä viipymättä. Tällöin asiakkaalle palautetaan kurssimaksu kokonaisuudessaan.

Muissa tapauksissa asiakkaan tulee peruuttaa kurssipaikka viimeistään 3 päivää ennen kurssin alkua, tällöin asiakkaalle palautetaan kurssimaksu kokonaisuudessaan tai kurssi-ilmoittautumisen siirtämisestä toiseen ajankohtaan/toiselle kurssille voidaan yhteisesti sopia. Jos asiakas peruuttaa kurssi-ilmoittautumisen myöhemmin kuin 3 päivää, mutta vähintään 24 tuntia ennen kurssin alkua, kurssimaksusta palautetaan 50%. Alle 24 tuntia tehdyistä peruutuksista kurssimaksua ei palauteta. 

Jos asiakas joutuu sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi perumaan kurssi-ilmoittautumisen tai osallistumisensa kurssikerralle myöhemmin kuin 24 tuntia ennen kurssin alkua, kurssimaksua ei hyvitetä, mutta korvausmahdollisuudesta toisella kurssilla voidaan yhdessä sopia.

Vahingot ja ongelmatilanteet

Asiakas ja eläimen omistaja vastaa aina eläimestä Tassunjäljissä tarjoamissa palveluissa, kuten eläimen sairauksista, sairastumisesta, loukkaantumisesta ja katoamisesta, tai eläimen aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut Tassunjäljissä huolimattomuudesta. Jos eläin on palveluun saapuessaan sairastanut ihmisiin tai muihin eläimiin tarttuvaa sairautta, vastaa eläimen omistaja tarttuvien sairauksien leviämisestä aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

Tassunjäljissä vastaa palvelunsa virheistä voimassa olevan kuluttajasuojalain mukaisesti. Jos asiakas havaitsee virheen, tulee hänen viipymättä osoittaa reklamaatio viimeistään palvelua seuraavana päivänä. Tassunjäljissä ei missään tilanteessa vastaa eläimen loukkaantumisesta, katoamisesta, tai eläimen aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut Tassunjäljissä huolimattomuudesta.

Markkinointi ja valokuvat

Tassunjäljissä voi ilman asiakkaalle suoritettavaa korvausta, mutta vain asiakkaan suostumuksella ottaa eläimestä valokuvia ja käyttää niitä markkinointitarkoituksiin valitsemassaan mediassa eikä Tassunjäljissä ilmaise eläimen omistajan nimeä kuvaa käyttäessään. Asiakkaalla on oikeus ilman erillistä suoritettavaa korvausta, mutta vain Tassunjäljissä suostumuksella ottaa palvelun toteuttamisesta valokuvia ja käyttää niitä vain viestintätarkoituksiin valitsemassaan sosiaalisessa mediassa.

Henkilötiedot

Tassunjäljissä käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen ja hallinnointiin. Tassunjäljissä palvelu voi edellyttää seuraavia henkilötietoja asiakkaalta:

-etu- ja sukunimi

-puhelinnumero

-postiosoite

-sähköpostiosoite

Eläinpalveluihin liittyviin sopimuksiin sovelletaan aina Suomen lakia.

Mahdollisissa sopijapuolten erimielisyyksissä pyritään asia ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Asiakkaalla on kuitenkin aina mahdollisuus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Tassunjäljissä edustaja Jenni Luostarinen

+358 44 307 69 54, tassunjaljissa@gmail.com